PhDr. Daniela Květenská, Ph.D. / lektor

Narodila jsem se v Hradci Králové, kde i v současnosti žiji. V sociální práci se pohybuji od roku 1991. Specializuji se na témata zaměřená na sociální práci s ohroženými dětmi, domácí násilí a pomoc obětem trestného činu.

Dosažené vzdělání:

  • Kombinované studium sociologie - sociální práce. Doktorandské studium ukončené státní doktorandskou zkouškou a obhajobou disertační práce - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
  • Magisterské studium sociální práce - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.


Další vzdělání:

  • Kurzy zaměřené na problematiku domácího násilí, soudnictví ve věcech mládeže, krizovou intervenci, psychoterapii, mediaci, řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí a kurz Lektorské dovednosti.


Profesní zkušenosti:

aktuálně:

  • Odborný asistent, Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové.
  • Školitel k problematice domácího násilí, specialista na problematiku dětí a mládeže, člen týmu poskytujícímu psychickou podporu, člen týmu pomáhajícím obětem trestných činů, člen expertního týmu zaměřeného na budování speciálních dětských výslechových místností u Policie ČR.

předešlé profesní zkušenosti:

  • sociální pracovník – poradenství a odborná pomoc osobám bez přístřeší
  • sociální pracovník – práce s mládeží ve výchovném ústavě
  • autorské práce pro Český rozhlas – sociální tématika a občanská společnost


Publikační činnost:

KVĚTENSKÁ, Daniela. Proměna deskripce rodiny v českém kontextu. In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové, 2016. ISBN 978-80-7435-647-6.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Možnosti podpory obětí násilných trestných činů v průběhu trestního řízení. In: Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Ostrava: Key publishing, 2015, s. 260-270. ISBN 978-80-7418-248-8.

KVĚTENSKÁ Daniela. Support of child victims of sexually motivated crime. Sociology and criminology - open access. 2015, 3(1), s. 1-5. ISSN 2375-4435.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Prevence sekundární viktimizace rodin s dětmi. In: III. Kriminologické dny. Sborník z konference konané v Hradci Králové ve dnech 19. a 20. ledna 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, s. 253-260. ISBN 978-80-7435-572-1.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Práva obětí domácího násilí. In: Sociální práce v kontextu lidských práv. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 302-305. ISBN 978-80-7435-533-2.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Nové možnosti v oblasti prevence sekundární viktimizace. In: Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti. Brno: Institut mezioborových studií, 2014, s. 219-222. ISBN 978-80-88010-01-2.

LAŠEK, Jan, LOUDOVÁ, Irena, VONDROUŠOVÁ, Jindra, KALIBOVÁ, Petra, KVĚTENSKÁ, Daniela. Čtyři pohledy na rodinu. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 112 s. ISBN 978-80-7435-531-8.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Podpora rodiny zneužívaného dítěte. In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013, s. 481-485. ISBN 978-80-7435-359-8.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Sexuální násilí páchané na dětech v rodině.. In: Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice 2014. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2014, s. 28-31. ISBN 978-80-905696-1-4.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Práva dětských obětí sexuálních deliktů. In: 21. celostátní kongres K sexuální výchově v České republice. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2013, s. 127-134. ISBN 978-80-905386-1-0.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Sekundární viktimizace. In: Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013, s. 357-359. ISBN 978-80-262-0366-7.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Pomoc obětem mravnostních a násilných trestných činů v praxi. In: Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012, s. 130-139. ISBN 978-80-87576-39-7.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Formy pomoci multiproblémovým rodinám.. In: Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě. Brno: Institut mezioborových studií, 2012, s. 286-292. ISBN 978-80-87182-27-7.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Podpora rodin prostřednictvím sociálních služeb v rámci rodinné politiky města.. In: Aplikovaná sociálna politika : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2012, s. 187-193. ISBN 978-80-8132-061-3.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Základní triáda spolupráce – rodina, škola a sociální práce.. In: Socialia 2012. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012, s. 510-516. ISBN 978-80-7435-232-4.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Situační intervence u obětí násilných trestných činů.. In: Sociálna patológia a intervencia sociálnej práce : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2011, s. 186-191. ISBN 978-80-8132-018-7.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. In: Politiky a pragmata sociální práce : co jsme zdědili a co s tím uděláme?. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2010, s. 158-164. ISBN 978-80-7318-994-5.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Rizika sociální práce jako profese. In: Rizika sociální práce : sborník z konference VII. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, s. 342-348. ISBN 978-80-7435-086-3.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Etické aspekty sociální práce s ohroženým dítětem.. In: Aplikovaná etika v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich profesiách : zborník. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2010, s. 134-137. ISBN 978-80-89271-89-4.

KVĚTENSKÁ, Daniela, TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana, LEVICKÁ, Jana. Social Work with Children in Need in the Czech Republic. In: Assisting professions in the context of university education. Praha: Univerzita Karlova, 2010, s. 66-76. ISBN 978-80-254-8014-4.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Sanace rodiny jako součást multidisciplinární spolupráce.. In: Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. Brno: Tribun EU, 2009, s. 429-438. ISBN 978-80-7399-888-2.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Dilemata v práci s dítětem v ohrožení. In: Etika sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, s. 182-185. ISBN 978-80-7435-037-5.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Sanace rodiny a case management.. In: Mosty k rodine 3 : sociálna práca s rodinou. Bratislava: Úsmev ako dar, 2008, s. 64-69. ISBN 978-80-969616-3-4.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Prevence domácího násilí v České Republice? nové legislativní možnosti.. In: Socialia 2007 : prevencia sociálno-patologických javov u detí, mládeže a dospelých. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 374-377. ISBN 978-80-8083-595-8.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Moc a pomoc v pomáhajících profesích. In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou : sborník z konference IV. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s. 112-115. ISBN 978-80-7041-118-6.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Komerční sexuální zneužívání z hlediska policejní praxe. In: Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání: sborník příspěvků z konference konané dne 3.3. 2004 v Hradci králové. Hradec Králové: Nakladatelství M+V Hradec Králové, 2004, s. 3. ISBN 80-86771-01-06.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Zneužívané dítě a instituce. In: Aktuální otázky sociální práce : sborník příspěvků ze semináře. Hradec Králové: M. Vognar, 2003, s. 3. ISBN 80-86771-01-6.


Skripta:

KVĚTENSKÁ, Daniela. Základy obecné sociologie pro sociální pracovníky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, 55 s. ISBN 978-80-7435-450-2.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Krizová intervence v kontextu sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, 79 s. ISBN 978-80-7435-435-9.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Úvod do sociální práce pro pomáhající profese. 2. rozšíř. a uprav. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, 109 s. ISBN 978-80-7041-431-6.

KVĚTENSKÁ, Daniela. Úvod do sociální práce pro pomáhající profese. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, 109 s. ISBN 978-80-7041-860-4.

Ostatní Lektoři

Květenská lektorka akreditovaného kurzu MPSV portrét

Chybí Vám zde nějaký akreditovaný kurz, seminář? Máte zájem o vytvoření kurzu přímo pro Vaše zařízení? Nebo máte pouze dotaz, připomínku... Napište nám nebo zavolejte info@mousou.cz +420603 550 726

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ