Mgr. Ondřej Čalovka / lektor

SOCIÁLNÍ PRÁCI JSEM VYSTUDOVAL NA UNIVERZITĚ V HRADCI KRÁLOVÉ A V OSTRAVĚ. OD MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ JSEM ZÍSKAL KVALIFIKACI ADIKTOLOGA. V RÁMCI VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE PŮSOBÍM PŘEDEVŠÍM JAKO VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A ADIKTOLOG. PŮSOBIL JSEM JAKO DRUHÝ MÍSTOPŘEDSEDA ČESKÉ ASOCIACE ADIKTOLOGŮ, AKTUÁLNĚ JSEM MÍSTOPŘEDSEDOU ETICKÉHO KOLEGIA SPOLEČNOSTI PRO NÁVYKOVÉ NEMOCI ČLS JEP. JSEM TAKÉ LEKTOREM KURZŮ S AKREDITACÍ MPSV, EXTERNÍM INSPEKTOREM KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (MPSV) A HODNOTITELEM KVALITY NÍZKOPRAHOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (ČESKÁ ASOCIACE STREETWORK, Z.S.). SE SVOJÍ RODINOU ŽIJI V TRUTNOVĚ.

V Z D Ě L Á N Í

2014 – dosud Univerzita Karlova v Praze – 1. lékařská fakulta
· obor: Adiktologie (navazující Mgr. studium)

2005 – 2007 Ostravská univerzita v Ostravě – Filozofická fakulta
· obor: Sociální práce s poradenským zaměřením (Mgr.)

2000 – 2004 Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta
· obor: Sociální práce (Bc.)

1995 – 1999 Gymnázium Trutnov

- osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru adiktolog (Ministerstvo zdravotnictví ČR), reg. č. 21a-1161-6279, zvláštní odborná způsobilost (S4)


P R A C O V N Í Z K U Š E N O S T I

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov - RIAPS Trutnov
9/2010 – dosud Ambulance pro léčbu závislostí – vedoucí, adiktolog, odborný zástupce pro obor adiktologie

10/2008 – dosud Kontaktní centrum a terénní služby - vedoucí služby, sociální pracovník, adiktolog

8/2003 – 9/2008 Kontaktní centrum, Terénní program - sociální pracovník

1/2005 – 12/2006 Nízkoprahové zařízení pro mládež Shelter - sociální pracovník

4/2003 – 8/2003 Terénní program - terénní pracovník

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
2018 – dosud lektor akreditovaných kurzů

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
2016 – dosud specializovaný odborník na inspekcích poskytování sociálních služeb

Česká asociace streetwork, z.s.
2012 - dosud hodnotitel kvality nízkoprahových sociálních služeb

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
2015 – 16 příprava výukových materiálů a lektorování ve vzdělávacím programu „Kontaktní a poradenské služby“ – Vězeňská služba ČR (DPP)

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
2011 - 13 expertní činnosti v rámci aktivity 2, 3, 4 projektu Podpora procesů v sociálních službách (DPP)

Úřad vlády České republiky
2010 externí oponent projektů protidrogové politiky v rámci dotačního řízení Úřadu vlády – RVKPP (DPP)


O S T A T N Í

Absolvované odborné kurzy a výcviky:

Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik REMEDIUM II – skupinová psychodynamická psychoterapie, 618 hod. (498 hod. sebezkušenostní část + 120 hod. teorie), (REMEDIUM Praha, o.p.s.)
Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí - 119 hod., (o. s. Prev-Centrum)
Práce s časovou osou - 20 hod., (Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s.)
Krizová intervence – 20 hod., (o. s. Podané ruce)
Poradenské dovednosti I. a II. – 16 hod., (o. s. Podané ruce)
Výcvik v krátkých intervencích rizikového chování - 8 hod., (Státní zdravotní ústav)
Školení hodnotitelů kvality nízkoprahových sociálních služeb - 39 hod. (Česká asociace streetwork, z.s.)
Testování a poradenství v oblasti infekčních onemocnění u injekčních uživatelů drog - 8 hod., (Státní zdravotní ústav)
Motivace ke změně – práce s motivací – 40 hod., letní škola Varvažov (o. s. SANANIM)
Vybrané kapitoly z ošetřovatelství pro adiktology – 48 hod. (Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze)
Prevence předávkování návykovými látkami u dospělých - 20 hod. (Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze)
Prevence relapsu – 8 hod. (SANANIM, z.ú.)
Kurz řešení finanční situace zadlužených osob - úvod do problematiky - 8 hod. (RUBIKON Centrum, z.s.)
Komunikace v adiktologii – 12 hod. (Český adiktologický institut)
Odvykání kouření pro nelékařské odborníky – 10 hod. (Česká koalice proti tabáku, z.s.)
Asertivní komunikace v prostředí sociálních služeb – trénink asertivních technik – 16 hod. (Diakonická akademie, s.r.o.)


Absolvované manažerské kurzy a výcviky:

Vzdělávání euromanažerů - 144 hod., „Projektové řízení, strategické plánování a programování, studie proveditelnosti a CBA, zadávání veřejných zakázek, finanční řízení a audit projektu.“ (Královéhradecký kraj a Centrum evropského projektování)
Public Relations v praxi - 8 hod. (Informační centrum neziskových organizací, o. p. s.)
Řízení, motivace a hodnocení pracovníků - 16 hod. (o. s. EuroEduca)
Vzdělávání sociálních pracovníků v medializaci, veřejném slyšení a sociální akci - 8 hod. (BDO Advisory s.r.o.)


Absolvované stáže, vč. zahraničních:

Izrael – týdenní zahraniční studijní cesta, MPSV ČR, 2018
CEID – ambulantní adiktologické služby – Bordeaux (Francie) – týdenní zahraniční odborná stáž, 2018
Most k životu, o.p.s. – azylový dům pro matky s dětmi - Trutnov, 8 hod. odborná stáž, 2017
ARGO – nerezidenční terapeutická komunita, Soluň (Řecko) – týdenní zahraniční odborná stáž, 2016
Aquarius Action Projects – drogová agentura, Birmingham (Velká Británie) - 2 týdenní zahraniční odborná stáž, 2014
Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové – AT ambulance - 48 hod. odborná stáž (MUDr. Jiří Čížek), 2007
Občanské poradenské středisko, o. p. s. – Občanská poradna v Trutnově - 26 hod. dobrovolnická stáž, 2006


Publikační a přednášková činnost:

- ČALOVKA, O. In Sociální práce v Izraeli. Projekt Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 2019. s. 29 - 31. ISBN 978-80-7421-187-4.
- ČALOVKA, O. Systém péče o uživatele návykových látek. Časopis Sociální služby, 2/2018
- ČALOVKA, O. Práce s klientem pod vlivem návykové látky. Časopis Sociální služby, 1/2018
- ČALOVKA, O. Závislosti a závislostní chování. Časopis Sociální služby, 12/2017
- ČALOVKA, O., SKLENÁŘ, O. Zajištění ambulantní adiktologické péče v rámci smluv se zdravotními pojišťovnami. XXIII. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně a AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS J. E. Purkyně, 2017. - poster
- SKLENÁŘ, O., JANOUŠKOVEC, V., ČALOVKA, O., VĚTROVEC, M. Kontaktní služby a poradenství v rámci poradny drogové prevence věznice. Skripta pro účastníky vzdělávacího kurzu „Kontaktní služby a poradenství v rámci poradny drogové prevence věznice“ Praha: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta. Klinika adiktologie, 2015
- ČALOVKA, O. Zneužívání návykových látek v kontextu bezdomovectví. Noc Venku, Dvůr Králové nad Labem, 2015.
- ČALOVKA, O., UBROVÁ, K., NECHANICKÁ, K., RADOŇOVÁ, Z., TRUNEČKOVÁ, O., KOZÁKOVÁ, Z. Analýza drogové problematiky – Broumov. s. 55. SOL Trutnov RIAPS, 2015.
- ČALOVKA, O., MAHROVÁ, G., SKLENÁŘ, O. – Psychoterapie poskytovaná adiktologem – troufalost nebo nutnost? XX. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně a AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS J. E. Purkyně, 2014.
- ČALOVKA, O. Adiktologické služby z hlediska veřejného zdraví a minimalizace rizik. Konference k 20. výročí založení RIAPS Trutnov, 2013.
- ČALOVKA, O., KOZÁKOVÁ, Z., RADOŇOVÁ, Z., Problémoví uživatelé alkoholu v kontaktním centru - zkušenosti z Podkrkonoší. XIX. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně a AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS J. E. Purkyně, 2013.
- ZÁŠKODNÁ, H., ČALOVKA, O., PIJÁČKOVÁ, M., Odolnost vůči zátěži u závislých na drogách. In osobnost v kontextu prosociálního chování a zátěžové odolnosti. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 241/2008. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta. 2008, s. 153 – 168. ISBN 978-80-7368-532-4.
- TRUNEČKOVÁ, O., ČALOVKA, O., KOZÁKOVÁ, Z., Použití škál při práci na kontaktním místě pro uživatele drog. XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně a 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS J. E. Purkyně. Adiktologie. 2006, roč. 6, S2, s. 272. ISSN: 1213-3841.


Lektorská činnost:

· 2018 – dosud lektorování kurzů Práce s klienty pod vlivem návykových látek a Závislosti a závislostní chování – Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
· 01 – 02/2016 lektorování ve vzdělávacím programu „Kontaktní a poradenské služby“ – Vězeňská služba ČR
· 11/2013, 01/2014 Problematika návykových látek (akreditace MŠMT) pořadatel Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
· 11-12/2012 Kurz včasné intervence ve vztahu k podpoře zdraví a prevenci zdravotních následků (akreditace Česká asociace sester), pořadatel RIAPS Trutnov
· 04/2012 seminář Bio-psycho-socio-spirituální model závislosti na alkoholu (akreditace Česká asociace sester), pořadatel RIAPS Trutnov


Další:

- 2. místopředseda České asociace adiktologů (2017 – 2019), člen výkonného výboru České asociace adiktologů, z.s. (2013 – 2017)
- místopředseda Etického kolegia Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP (od r. 2019)

Ostatní Lektoři

Chybí Vám zde nějaký akreditovaný kurz, seminář? Máte zájem o vytvoření kurzu přímo pro Vaše zařízení? Nebo máte pouze dotaz, připomínku... Napište nám nebo zavolejte info@mousou.cz +420603 550 726

Kontakt

Pořadatelem kurzů je:

Mousou.cz, Bc. Martin Florián
Bankovní účet: 107-2806200297/0100
IČO: 04872363 / DIČ: CZ8201143225

Borohrádek, Náměstí 20
Česká republika, CZ